5 fordele ved forretning i Afrika.

Fem Fordele ved forretning i Afrika

Afrika set med økonomiske briller, er verdens hurtigst voksende kontinent. Det er et kontinent som er godt med i forhold til udvikling af innovativ mobil kommunikation, men samtidig halter bagefter i forhold til hvad angår stabile og effektive energikilder. Derudover er det et kontinent hvor de fleste indbyggere arbejder på det land de bor på, hvilket gør det til et spændende kontinent for automatiserede- og landbrugs maskiner, da det i forvejen for det meste fungere ved håndkraft. Afrika har et mål om at være mest muligt selvforsynende og derfor er der, for udenlandske investorer, gode muligheder for at gøre en god forretning, samtidig med at hjælpe den Afrikanske befolkning med at udvikle sig.
Der er i Afrika også sket en udvidelse af middelklassen, hvilket også vil skabe opmærksomhed omkring udenlandske investorer, da der nu er flere penge at handle og investere med.  Der er mange fordele ved forretning i Afrika men her har vi lavet en kort liste over fem fordele ved Afrika.

1.     Verdens hurtigst voksende kontinent

Afrika er med deres 54 stater blevet til verdens hurtigst voksende kontinent. Dette viser lande som Etiopien, Ghana og Elfenbenskysten, som alle 3 forventes at ligge blandt de 5 mest voksende økonomier i 2017, set på verdensplan. Det er stigninger som Europæiske lande og flere Asiatiske lande ikke kan følge med på, hvilket i sig selv gør Afrika til et interessant kontinent at investere i. Eftersom den politiske urolighed og ustabilitet i flere Afrikanske lande, har mange af disse formået at vende den politiske situation til det bedre. Flere statslige projekter som f.eks. et højhastighedstog fra Dakar til den omkringliggende lufthavn i Senegal, har bidraget til at økonomien stabiliseres samtidig med at interessen for udenlandske investorer vedvarer. Foruden Ghana, Elfenbenskysten og Etiopien, forventes Senegal, Kenya og Tanzania også at være blandt de mest voksende afrikanske økonomier i 2017.

2.     Telekommunikation

1 ud af 10 mobiltelefon abonnenter på globalt plan, findes i Sub-Sahara.
De økonomiske stigninger i flere af de Afrikanske lande, har betydet stigende interesse for mobiltelefoner og teknologi, hvilket har tiltrukket adskillige mobile operatører til kontinentet. Dette har samtidig skabt stor konkurrence og givet nyt håb og liv for innovative virksomheder og projekter. Eksempelvis har ’M-Pesa’ der fungerer som Kenyas mobilbetalingssystem (Mobilepay) været i luften siden 2007 og har hjulpet ca. 3% Kenyanere ud af ekstrem fattigdom, grundet dets uafhængighed fra bankerne.

3.     Kraftværksprojekter

Afrika tiltrækker hvert år tusinder af projekter eller nyopstartede virksomheder, der tilsammen med de allerede etablerede virksomheder, er yderst afhængige af en stabil, effektiv og pålidelig energikilde. Desværre er det blevet til et af de større problemer i kontinentet. Flere Afrikanske virksomheder identificerer adskillige og konsekvente strømafbrydelse, hvilket selvfølgelig præger virksomhedernes kvalitet og output. Derfor er selve ”kraftværks-branchen” en interessant sektor for udefrakommende investorer, der kan tilbyde stabile energikilder til det Afrikanske kontinent.

 

4.     Landbrugs- og fødevaresektoren

Selve landbrugs – og fødevaresektoren i Afrika har brug for udvikling for at kunne følge med på det globale plan. Flere og endda de fleste steder på kontinentet, drives landbruget ved håndkraft og behovet for udenlandsk teknologi og know-how er blevet større og større. Dette skaber et interessant billede for danske producenter af automatiserede landbrugsmaskiner, samt producenter af maskiner til forarbejdning af de fødevarer der bliver fremstillet i Afrika. Eftersom størstedelen af Afrikanske indbyggere bor på landet og tilmed er afhængige af den jord de bor på, er det vigtig for både Afrikanere og udenlandske investorer at der sker en forbedring i denne sektor.

5.     Voksende middelklasse i Afrika

Kombinationen af en voksende middelklasse, økonomisk vækst og øget politisk stabilitet er opskriften, når man taler om et kontinent i rivende udvikling. Den politiske stabilitet, vil klart være i førersædet når der tales om at tiltrække udenlandske investorer til Afrika. Dette er som sagt i en positiv udvikling på hele kontinentet, men hvis opmærksomheden omkring de frembrusende lande i Afrika skal forblive, må stabiliteten altså ligeså. Den voksende middelklasse i Afrika er fortsat i udvikling, hvilket giver dem en større handle og købekraft, hvad end det gælder samarbejde med Afrikanske virksomheder eller salg til private forbrugere i Afrika. Dette er med til at skabe fortsat økonomisk vækst i Afrika, samtidig med at der bliver flere og flere Afrikanere som får øjnene op for Europæisk og ikke mindst Dansk kvalitet.

Five benefits of business in Africa

africa, seen with economic spectacles, is the World's fastest growing Continent. It is a continent that is well in the process of developing innovative mobile communications, but at the same time lagging behind in terms of stable and efficient energy sources. In addition, it is a continent where most residents work in the country where they live, making it an exciting continent for automated and agricultural machinery, as it already mostly works by Hand. Africa has a target to be as much self-sufficient as possible and therefore there are good opportunities for foreign investors to do good business while helping the African population to develop.
There has also been an expansion of the middle class in africa, which will also raise awareness of foreign investors, as there is now more money to trade and Invest. There are many benefits to business in Africa but here we have made a short list of five benefits of Africa.

1. World's Fastest Growing continent

With their 54 states, Africa has become the World's fastest growing Continent. This shows countries like ethiopia, Ghana and Côte d'ivoire, all of which 3 are expected to be among the 5 most growing economies in 2017, seen Worldwide. These are increases which European countries and more Asian countries cannot keep up with, which in itself makes Africa an interesting continent to invest IN. As political unrest and instability in several African countries, many of them have managed to turn the political situation to the Better. Several government projects such as the A high-speed train from Dakar to the neighbouring Senegal airport has helped to stabilise the economy while maintaining interest in foreign investors. In addition to Ghana, Côte d'ivoire and ethiopia, Senegal, Kenya and Tanzania are also expected to be among the most growing African economies in 2017.

2. Telecommunications

1 out of 10 mobile phone subscribers on a global basis are available in Sub-Sahara.
The economic rises in several of the African countries have led to an increasing interest in mobile phones and technology, which has attracted several mobile operators to the Continent. At the same time, this has created great competition and gave new hope and life to innovative companies and Projects. For example, The'm-Pesa ' which serves as Kenya's mobile payment system (Mobilepay) has been in the air since 2007 and has helped Around. 3% Kenyans out of extreme poverty due to its independence from the Banks.

3. Power Plant Projects

Every year, Africa attracts thousands of projects or start-ups, which together with the companies already established, are highly dependent on a stable, efficient and reliable source of energy. unfortunately, this has become one of the major problems in the Continent. Several African companies identify numerous and consistent power cuts, which of course characterise the quality and output of Companies. That is why the "power plant" itself is an interesting sector for external investors who can offer stable energy sources for the African Continent.

4. Agricultural and food sector

The Farm-and food sector in Africa needs development in order to be able to follow the global level. More and even most places on the continent, agriculture is driven by hand and the need for foreign technology and know-how has become bigger and bigger. This creates an interesting picture for Danish manufacturers of automated agricultural machinery, as well as manufacturers of machines for processing the food produced in Africa. Since the majority of African inhabitants live in the countryside and are also dependent on the land they live on, it is important for both Africans and foreign investors that there is an improvement in this Sector.

5. Growing middle class in Africa

The combination of a growing middle class, economic growth and increased political stability are the recipe for talking about a rapidly evolving continent. Political stability will clearly be in the driver's seat when it talks about attracting foreign investors to Africa. This is, as I have said, a positive development on the whole continent, but if we want to keep the attention of the countries in Africa in the future, then stability must be the Same. The growing middle class in Africa continues to develop, giving them a greater deal and purchasing power, whether it is cooperation with African companies or sales to private consumers in Africa. This helps to create continued economic growth in africa, while increasing the number of Africans who are getting their eyes on European and not least Danish Quality.

Untitled

Danish Business potential in Africa

In the last decade, the African continent has become an attractive location for export and investments. More and more businesses in Europe, Middle East and Asia are noticing the huge variety of opportunities in Africa and are making moves onto the large and barely touched market.

Even though, long ago majority businesses and investors were unaware of the opportunities Africa provides, what usually stops them in stepping forward to the continent now is being doubted by the its notoriety in relation to poverty, political conflicts, currencies instability and economical arrest risks.

This is a common mistake and the reason Africa is usually an underestimated business location, despite the existing opportunities in major industries as: agriculture, finance, development, energy, and telecommunications. Denmark is one of the European countries that already has its business representatives in Africa, yet their number is quite low despite the wealth of opportunities.

What Danish businesses need to know is that Africa is a relevant market place for Denmark and Denmark is a relevant supplier for the African market. The Danish business community can provide products, services, and expertise, all of which with high quality and ethical standards.

Denmark businesses can enlarge their markets and develop their sales while exporting to Africa and creating sustainable development. Moreover, Danish businesses can significantly contribute the African economic, social, and environmental development. Talking figures, back in 2012 the total Danish export in goods to Africa amounted to 782.5 million DKK but this number has no doubt increased and is going to increase in response to the growing African GDP.

What should Danish businesses do? Unleash their potential and look up for their place on the African market as there is a wide range of needs what is better for business than finding a gap you can fill. What is needed to be taken into consideration are having a better coordination between foreign and development policy-makers and private Danish companies. Undoubtfully, Africa’s diversity of climates, regions, nature, and resources make it one of the hottest places for making business right now and Danish businesses shouldn’t neglect it.

DANISH BUSINESS POTENTIAL IN AFRICA

DANISH BUSINESS POTENTIAL IN AFRICA

In the last decade, the African continent has become an attractive location for export and investments. More and more businesses in Europe, Middle East and Asia are noticing the huge variety of opportunities in Africa and are making moves onto the large and barely touched market.Even though, long ago majority businesses and investors were unaware of the opportunities Africa provides, what usually stops them in stepping forward to the continent now is being doubted by the its notoriety in relation to poverty, political conflicts, currencies instability and economical arrest risks.

This is a common mistake and the reason Africa is usually an underestimated business location, despite the existing opportunities in major industries as: agriculture, finance, development, energy, and telecommunications. Denmark is one of the European countries that already has its business representatives in Africa, yet their number is quite low despite the wealth of opportunities.What Danish businesses need to know is that Africa is a relevant market place for Denmark and Denmark is a relevant supplier for the African market. The Danish business community can provide products, services, and expertise, all of which with high quality and ethical standards.

Denmark businesses can enlarge their markets and develop their sales while exporting to Africa and creating sustainable development. Moreover, Danish businesses can significantly contribute the African economic, social, and environmental development. Talking figures, back in 2012 the total Danish export in goods to Africa amounted to 782.5 million DKK but this number has no doubt increased and is going to increase in response to the growing African GDP.What should Danish businesses do? Unleash their potential and look up for their place on the African market as there is a wide range of needs what is better for business than finding a gap you can fill. What is needed to be taken into consideration are having a better coordination between foreign and development policy-makers and private Danish companies. Undoubtedly, Africa’s diversity of climates, regions, nature, and resources make it one of the hottest places for making business right now and Danish businesses shouldn’t neglect it.

 

To find out more about Business In Africa, check out our blog and website and don’t hesitate to share your ideas and questions with us.